Zasady rekrutacji oraz pliki do pobrania - Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Jarocinie

Przejdź do treści
ZASADY REKRUTACJI
PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W JAROCINIE :

Podstawą prawną rekrutacji w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Jarocinie jest  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych (DZ.U. z 2014 r. poz. 686).

Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej cyklu czteroletniego jest
ukończenie 8 lat i nie przekroczenie 16 roku życia.

Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej cyklu sześcioletniego jest
ukończone 6 lat i nie przekroczenie 8 lat.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają w sekretariacie placówki
od 1 kwietnia do 20 maja 2019 roku prawidłowo i rzetelnie wypełnioną ankietę kandydata.

Oceny badania przydatności dokonuje powołana przez dyrektora komisja składająca się
z pedagogów odpowiednich specjalności z wykorzystaniem opracowanych testów.

Oceny z badania przydatności wystawia się według skali punktowej od 1 do 25 pkt.

PLIKI DO POBRANIA :

Ankieta osobowa kandydata
PSM I stopnia w Jarocinie:

Zaświadczenie lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej:

Klauzula informacyjna
PSM I st. w Jarocinie:


Regulamin Rekrutacji
PSM I stopnia w Jarocinie:


Wróć do spisu treści