Dla kandydata - Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Jarocinie

Przejdź do treści
dla kandydata
Zasady rekrutacji :
Podstawą prawną rekrutacji w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Jarocinie jest  Rozporządzenie Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków
i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych (DZ.U. z 2014 r. poz. 686).

Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej cyklu czteroletniego jest
ukończenie 8 lat i nie przekroczenie 16 roku życia.

Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej cyklu sześcioletniego jest
ukończone 6 lat i nie przekroczenie 8 lat.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają w sekretariacie placówki
od 1 kwietnia do 5 maja 2018 roku prawidłowo i rzetelnie wypełnioną ankietę kandydata.

Oceny badania przydatności dokonuje powołana przez dyrektora komisja składająca się
z pedagogów odpowiednich specjalności z wykorzystaniem opracowanych testów.

Oceny z badania przydatności wystawia się według skali punktowej 0d 1 do 25 pkt.

Pliki do pobrania :
Klauzula informacyjna
PSM I st. w Jarocinie
Regulamin Rekrutacji
PSM I stopnia w Jarocinie


Ankieta osobowa kandydata
PSM I stopnia w Jarocinie
Wróć do spisu treści